โครงการภาษาอังกฤษวันละคำ

 

ชื่อโครงการ                             โครงการภาษาอังกฤษวันละคำ (A Word A Day)

 

แผนงาน                                    การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

ผู้รับผิดชอบ                                    กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

 

ลักษณะงาน/โครงการ                       โครงการต่อเนื่อง

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนางานสู่การปฏิรูปการศึกษาที่ 2 การปฏิรูปการเรียนรู้

 

มาตรฐานการศึกษาที่ 1 ด้านผลผลิต มีความรู้และทักษะพื้นฐานตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน

 

มาตรฐานการศึกษาที่ 4 ด้านกระบวนการ มีการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

 

 

 1.  หลักการและเหตุผล

 

ภาษาเป็นวัฒนธรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งของทุกชาติ ซึ่งเป็นเครื่องมือสื่อสารเป็นการสื่อภาษาทำให้คนมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเป็นสื่อในการเชื่อมความสามัคคีทั้งในชาติและต่างชาติ  โดยเฉพาะภาษาอังกฤษถือว่าเป็นภาษาสากล  เป็นภาษากลางในการสื่อสารระหว่างชาติต่างๆ เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกัน  จึงส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ  จึงจัดให้มีโครงการนี้ขึ้นมา

 

2.        วัตถุประสงค์

 

             2.1  เพื่อให้นักเรียนรู้ความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

 

             2.2 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการฟัง  พูด  ภาษาอังกฤษ

 

             2.3  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ

 

             2.4  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักแสวงหาความรู้เพื่อเป็นพื้นฐานการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

 

 3.   เป้าหมาย

 

ด้านปริมาณ  นักเรียนมัธยมศึกษาปี่ที่ 6   จำนวน       173  คน

 

ด้านคุณภาพ  นักเรียนมีทักษะการฟัง – พูด และเข้าใจความหมายของคำศัพท์ และประโยค

 

4.  วิธีดำเนินการ

 

          ประชุมครูผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน

 

          ชี้แจงและมอบหมายงานให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

          ดำเนินการตามตารางที่กำหนด

 

          สรุปและประเมินผลการดำเนินการโครงการ

5.  ระยะเวลาดำเนินการ

ตลอดปีการศึกษา 2554

6.  งบประมาณ

 

 

1,000  บาท  (กระดาษ  สี)  เพื่อผลิตสื่อ

 7.  สถานที่ดำเนินการ

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

หน้าเสาธง  โรงเรียนพบพระวิทยาคม

 

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพบพระวิทยาคม มีทักษะด้านการสื่อสารขั้นพื้นฐานและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

 

นักเรียนระดับชั้นอื่นๆ ได้รู้จักคำศัพท์และรู้ความหมายของคำศัพท์

9.       ผู้รับผิดชอบโครงการ

 

นางสาววิศัลย์ศยา  พิศนอก

 

 

 

ลงชื่อ ………………………… ผู้เสนอโครงการ

 

          (นางสาววิศัลย์ศยา  พิศนอก)

 

                                                                                                      ครู  อันดับ คศ. 1

 

 

 

ลงชื่อ ………………………… ผู้เห็นชอบโครงการ

 

              (นายสุรักษ์  รักษา)

 

         รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

 

ลงชื่อ ………………………… ผู้อนุมัติโครงการ

 

        (นายมานิตย์  เมธานุภาพ)

 

          ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

Advertisements

comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s