รายการคำศัพท์

รายการคำศัพท์โครงการภาษาอังกฤษวันละคำ  (A Word A Day)

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   ประจำปีการศึกษา  2553

 

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ชั้น

คำศัพท์/ ความหมาย

หมายเหตุ

1

นายกิจจา  พัฒนาพาณิชย์

6/1

soothe (v.)                          =          ปลอบใจ

 

2

นายอนุรักษ์  บุญรอด

6/1

coincidence (n.)                  =         โดยบังเอิญ

 

3

นายวิบูลย์  พงศ์พูนสมบัติ

6/1

pace (n.)                              =           จังหวะ ,อัตราการย่างก้าว

 

4

นายสมพงศ์  นามวงษ์

6/1

attitude (n.)                        =           ทัศนคติ

 

5

นายสุรชัย  พจน์พิทักษ์สกุล

6/1

ailments (n.)                      =           ความไม่สบาย ความเจ็บป่วย

 

6

นางสาวกันตพร  ไกรศรีจรูญพันธ์

6/1

contentment (n.)                =          ความพึงพอใจ

 

7

นางสาววิภาพร  ร่มเกล้าภักดี

6/1

stimulate (v.)                     =          กระตุ้น

 

8

นางสาวนวลจันทร์  แสนยินดี

6/1

subconsciously (adv.)       =           โดยไม่รู้ตัว, ซึ่งอยู่ภายใต้จิตสำนึก

 

9

นางสาวนันท์นภัส  คีรีชื่นชม

6/1

symbol (n.)                        =           สัญลักษณ์

 

10

นางสาวเก็จแก้ว  –

6/1

comprehension (n.)           =            ความเข้าใจ

 

11

นางสาวนภาพร  สุริ

6/1

security  (n.)                     =            ความมั่นคง

 

12

นางสาวบุษกร  ร่มธรรมภักดี

6/1

assign  (v.)                        =            สั่ง, กำหนด

 

13

นางสาวกวิสรา  พิมพ์ชาติ

6/1

belief    (n.)                       =            ความเชื่อ

 

รายการคำศัพท์โครงการภาษาอังกฤษวันละคำ  (A Word A Day)

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   ประจำปีการศึกษา  2553

 

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ชั้น

คำศัพท์/ ความหมาย

หมายเหตุ

14

นางสาวอรณิช  คีรีระลึก

6/1

persist (v.)                           =         ยืนกราน, ยืนหยัด

 

15

นางสาวจามจุรี  ตาคำ

6/1

omit  (v.)                             =          เว้น, ละเว้น

 

16

นางสาวญาณิศา  นามวงษ์

6/1

omen (n.)                              =        ลาง ,บอกเหตุล่วงหน้า

 

17

นางสาวธีรดา  จันมา

6/1

enterprise (n.)                       =         กิจกรรม, โครงการ, บริษัท

 

18

นางสาวนิชาภา  ใจคำ

6/1

endurance (n.)                      =           ความอดทน, ความอดกลั้น

 

19

นางสาวมะลิวัลย์  วงศ์มานะกูล

6/1

balance     (n.)                      =          ความสมดุล

 

20

นางสาววลัยพร  ธรรมขัน

6/1

destruction (n.)                     =          การทำลายล้าง

 

21

นางสาวสิริยากร  แซ่ย่าง

6/1

fireworks (n.)                       =           ดอกไม้ไฟ

 

22

นางสาวเสาวภา  งามยิ่งสกุล

6/1

tradition  (n.)                      =           ประเพณี

 

23

นางสาวอเทตยา  สรรค์วรรธนะ

6/1

ceremony  (n.)                   =            พิธีการ, พิธีกรรม

 

24

นางสาวอรนุช  แซ่ลี

6/1

diversity  (n.)                      =            ความหลากหลาย

 

25

นางสาวจินตนา  ขวัญวารี

6/1

century  (n.)                        =            ศตวรรษ

 

26

นางสาวชาลินี  จันทรมณฑล

6/1

celebration    (n.)                =            การเฉลิมฉลอง

 

รายการคำศัพท์โครงการภาษาอังกฤษวันละคำ  (A Word A Day)

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   ประจำปีการศึกษา  2553

 

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ชั้น

คำศัพท์/ ความหมาย

หมายเหตุ

27

นางสาวยุพาพร  กมลปราณี

6/1

celebration    (n.)                =            การเฉลิมฉลอง

 

28

นางสาวนฤมนต์  มหสถาพร

6/1

officer    (n.)                       =            เจ้าหน้าที่

 

29

นางสาวแสงระวี  เที่ยงตรง

6/1

student ID number    (n.)   =            บัตรประจำตัวนักเรียน

 

30

นางสาวพิมพ์นิดา  ทรงสวัสดิ์วงศ์

6/1

conversation  (n.)              =            บทสนทนา

 

31

นางสาวหทัยรัตน์  แก้วบุญตา

6/1

address (n.)                      =             ที่อยู่

 

32

นายเกียรติศักดิ์  พาลี

6/2

continent    (n.)                =            ทวีป

 

33

นายชาญชัย  มาตอง

6/2

country    (n.)                   =            ประเทศ

 

34

นายเทวฤทธิ์  ใหม่วงษ์

6/2

province    (n.)                 =            จังหวัด

 

35

นายธนกรณ์  ทาสะหลี

6/2

district    (n.)                   =            อำเภอ/ เขต

 

36

นายวรพล  แก้วกลม

6/2

environment    (n.)          =            สิ่งแวดล้อม

 

37

นายฐาปนพงศ์  สิงห์แก้ว

6/2

childhood  (n.)                =             ช่วงวัยเด็ก

 

38

นายธีรพงศ์  ยาอุ่น

6/2

ambition    (n.)                =            ความทะเยอทะยาน

 

39

นายศุภชัย  อินก๋า

6/2

Adulthood  (n)                =            ช่วงวัยผู้ใหญ่

 

รายการคำศัพท์โครงการภาษาอังกฤษวันละคำ  (A Word A Day)

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   ประจำปีการศึกษา  2553

 

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ชั้น

คำศัพท์/ ความหมาย

หมายเหตุ

40

นายสิทธิศักดิ์  ทิโน

6/2

adolescence    (n.)                =            วัยรุ่น

 

41

นายสุทิวัส  บุญอ่วม

6/2

embassy         (n.)                =            สถานเอกอัครราชฑูต     

 

42

นายยุทธการ  การถาง

6/2

envelope         (n.)                =            ซองจดหมาย     

 

43

นายวิทวัส  ปัญญาดิษฐ์วงษ์

6/2

post office      (n.)                =            ที่ทำการไปรษณีย์     

 

44

นายพชร  พูนคำ

6/2

postman         (n.)                =            บุรุษไปรษณีย์     

 

45

นายสิทธินนท์  นาคคุ้ม

6/2

letter carrier   (n.)                =            คนส่งจดหมาย     

 

46

นายกิตติพงศ์  เกิดระมาด

6/2

postbox          (n.)                =            ตู้ไปรษณีย์     

 

47

นายนุกูล  แสงม้า

6/2

parcel             (n.)                =            พัสดุไปรษณีย์     

 

48

นายสิทธิไกร  โปทา

6/2

postage stamp (n.)               =            ดวงตราไปรษณีย์     

 

49

นายประวิทย์  สินหมี่

6/2

embassy         (n.)                =            สถานเอกอัครราชฑูต     

 

50

นางสาวชลธิชา  ยาหมุด

6/2

clerk              (n.)                =            เสมียน     

 

51

นางสาวขวัญฤทัย  โปร่งปัญญา

6/2

certify           (v.)                =            รับรอง     

 

52

นางสาวเกศวรา  พันธุ์แจ่ม

6/2

certificate     (n.)                =            ใบรับรอง

 

รายการคำศัพท์โครงการภาษาอังกฤษวันละคำ  (A Word A Day)

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   ประจำปีการศึกษา  2553

 

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ชั้น

คำศัพท์/ ความหมาย

หมายเหตุ

53

นางสาวกรรณิการ์  ยาสกุล

6/2

sailing    (n.)                =            การแล่นเรือใบ

 

54

นางสาวกัลย์สุดา  ทรงบุญธรรม

6/2

hiking    (n.)                =            การ ปีนเขา

 

55

นางสาวจริยา  บัวบริสุทธิ์

6/2

canoeing    (n.)           =             การพายเรือแคนู

 

56

นางสาวประภาพร  มาพิจิตร

6/2

rafting       (n.)            =            การล่องแก่งด้วยเรือยาง

 

57

นางสาวเพลินพิศ  โชคแสงอรุณ

6/2

swimming   (n.)         =            การว่ายน้ำ

 

58

นางสาววราภรณ์  โตเหี้ยม

6/2

fishing    (n.)              =            การตกปลา

 

59

นางสาววิมพ์วิภา  แก้วลูน

6/2

snorkeling     (n.)       =            การดำน้ำใช้ท่อหายใจ

 

60

นางสาวศิรินภา  ฟูวงค์

6/2

scuba diving    (n.)    =            การดำน้ำสกูบา (ใช้ถังอากาศ)

 

61

นางสาวอนงค์  ชูบัว

6/2

surfing    (n.)             =            กระดานโต้คลื่น

 

62

นางสาวพรทิพย์  ธนะบุญ

6/2

windsurfing    (n.)     =            การเล่นกระดานโต้ลม

 

63

นางสาวพอฉิ  ไม่มีชื่อสกุลตาม ทร.14

6/2

waterskiing    (n.)     =            สกีน้ำ

 

64

นายชูชาติ  มิ่งไพรเวช

6/3

ice skiing        (n.)    =            สกีน้ำแข็ง

 

65

นายทาว่อ  ไม่มีชื่อสกุลตาม ทร.14

6/3

dancing          (n.)     =            การเต้นรำ

 

รายการคำศัพท์โครงการภาษาอังกฤษวันละคำ  (A Word A Day)

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   ประจำปีการศึกษา  2553

 

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ชั้น

คำศัพท์/ ความหมาย

หมายเหตุ

66

นายโทหม่อ  ไม่มีชื่อสกุลตาม ทร.14

6/3

tired                (adj.)                =            เหนื่อย

 

67

นายสันติ  ตะวันโตฉาย

6/3

sleepy             (adj.)                =            ง่วงเหงาหาวนอน

 

68

นายอะเอ่  ไม่มีชื่อสกุลตาม ทร.14

6/3

exhausted       (adj.)                =            หมดแรง

 

69

นายณัฐพงษ์  ลาภสกุลเกียรติ

6/3

hot                 (adj.)                =            ร้อน

 

70

นายสถาพร  จี๋คีรี

6/3

cold               (adj.)                =           หนาว

 

71

นายนิยม  ประทีปพนากุล

6/3

hungry          (adj.)                =            หิว

 

72

นายสุรเดช  แซ่ว่าง

6/3

thirsty           (adj.)                =            กระหายน้ำ

 

73

นายวิทวัส  กันโพธิ์

6/3

unhappy       (adj.)                =            ไม่มีความสุข

 

74

นายศักดา  ใจชะนะ

6/3

miserable     (adj.)                =            เป็นทุกข์

 

75

นายจรัส  คีรีศมน

6/3

pleased        (adj.)                =            ยินดี

 

76

นายอานนท์  ดำรงสิทธิธรรม

6/3

disappointed  (adj.)            =             ผิดหวัง

 

77

นายนพีภัทร  ทัศน์สง่า

6/3

upset         (adj.)                =             หัวเสีย

 

78

นายสุชาติ  อดุลย์ธนะ

6/3

sick            (adj.)                =            ป่วย/ ไม่สบาย

 

รายการคำศัพท์โครงการภาษาอังกฤษวันละคำ  (A Word A Day)

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   ประจำปีการศึกษา  2553

 

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ชั้น

คำศัพท์/ ความหมาย

หมายเหตุ

79

นายสุวิทย์  แสงชลิต

6/3

forehead            (n.)                =            หน้าผาก

 

80

นางสาวรักษ์สุดา  พิรุฬห์วนากิจ

6/3

temple               (n.)                =            ขมับ

 

81

นางสาวขวัญภิรมย์  ดำรงสิทธิธรรม

6/3

eyebrow            (n.)                =            คิ้ว

 

82

นางสาวพอซีซี  –

6/3

eyelid               (n.)                =            เปลือกตา

 

83

นางสาวมะลิวัลย์  หมื่นฤาชัยตระกูล

6/3

eyelashes         (n.)                =            ขนตา

 

84

นางสาวฤดี  จรรยาสุภาพ

6/3

pupil                (n.)                =            รูม่านตา

 

85

นางสาวณัฐกานต์  เจริญชัยพนา

6/3

earlobe             (n.)                =            ติ่งหู

 

86

นางสาวกรรณิกา  ปิติจารุเดช

6/3

cheek               (n.)                =            แก้ม

 

87

นางสาวนที  มนัสประจวบโชค

6/3

jaw                  (n.)                =            ขากรรไกร

 

88

นางสาวพิชามญชุ์  เมืองไฟ

6/3

tongue             (n.)                =            ลิ้น

 

89

นางสาวอรไพลิน  จินดาอโณทัย

6/3

shoulder          (n.)                =            ไหล่

 

90

นางสาวพัชรพร  ชัยภูมิเสรี

6/3

chest               (n.)                =            อก

 

91

นางสาวสุนิสา  ฉลองนุกุล

6/3

abdomen        (n.)                =            ท้อง

 

รายการคำศัพท์โครงการภาษาอังกฤษวันละคำ  (A Word A Day)

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   ประจำปีการศึกษา  2553

 

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ชั้น

คำศัพท์/ ความหมาย

หมายเหตุ

92

นางสาวทิพย์วรรณ  ทัศนาไพรสกุล

6/3

elbow              (n.)                =            ข้อศอก

 

93

นางสาวธิดา  แม่เฉิดฉาย

6/3

waist               (n.)                =            เอว

 

94

นางสาววรนุช  ใจมา

6/3

thigh               (n.)                =            ต้นขา

 

95

นางสาวพานทอง  มั่นมงคลเดช

6/3

knee               (n.)                =            เข่า

 

96

นางสาวเพ็ญนภา  แสนกิจมงคล

6/3

calf                (n.)                =            น่อง

 

97

นางสาวยุพา  ทวีศรีสกุลเลิศ

6/3

shin               (n.)                =            หน้าแข้ง

 

98

นางสาวเกตุไพฑูรย์  ท้าวคำ

6/3

aspirin          (n.)                =            ยาแอสไพริน

 

99

นายพีรเดช  ไพบูลย์ปุณณกันต์

6/4

cold tablets  (n.)                =            ยาแก้ไขหวัด

 

100

นายวีระกรณ์  กองแก้ว

6/4

vitamins       (n.)                =            วิตามิน

 

101

นายณัฐพงษ์  ทรงบุญธรรม

6/4

cough syrup (n.)               =            ยาแก้ไอน้ำเชื่อม

 

102

นายชนวีร์  คีรีอภิรักษ์

6/4

antacid tablets  (n.)          =            ยาเคลือบกระเพาะ

 

102

นายวรพงศ์  ศิลป์นาค

6/4

eye drops    (n.)                =            ยาหยอดตา

 

104

นายอนันดา  พันธุศักดิ์เสถียร

6/4

pill               (n.)                =            ยาเม็ด

 

รายการคำศัพท์โครงการภาษาอังกฤษวันละคำ  (A Word A Day)

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   ประจำปีการศึกษา  2553

 

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ชั้น

คำศัพท์/ ความหมาย

หมายเหตุ

105

นายสมศักดิ์  พิชิตบรรพต

6/4

dairy products               (n.)                =            ผลิตภัณฑ์นม

 

106

นายยงยุทธ  สันติดงสกุล

6/4

low-fat milk                (n.)                =            นมไขมันต่ำ

 

107

นายวรเดช  คีรีรุจา

6/4

skim milk                     (n.)                =            หางนม

 

108

นายปิยะพงษ์  มิ่งไพรเวช

6/4

orange juice                 (n.)                =            น้ำส้มคั้น

 

109

นายกรรมธรรม์  ประเจิดศรี

6/4

cheese                          (n.)                =            เนยแข็ง

 

110

นายสมเพชร  นทีธารทองชัย

6/4

butter                           (n.)                =            เนยเหลว

 

111

นายสุทิน  แสงทอง

6/4

margarine                      (n.)              =            มาการีน

 

112

นายชัยยงค์  โพธิรัง

6/4

canned goods               (n.)               =            เครื่องกระป๋อง

 

113

นายเทิดอนันท์  ใจถา

6/4

tuna fish                     (n.)                =            ปลาทูน่า

 

114

นายเบญจรงค์  ใจเรือน

6/4

canned vegetables      (n.)                =            ผักกระป๋อง

 

115

นายวทัญญู  อินทา

6/4

cereal                          (n.)                =            ธัญพืช

 

116

นายชลิต  คีรีผกามาศ

6/4

spaghetti                    (n.)                =            สปาเก็ตตี

 

117

นายศิริโชค  ศรีประภา

6/4

macaroni                    (n.)                =            มะกะโรนี

 

รายการคำศัพท์โครงการภาษาอังกฤษวันละคำ  (A Word A Day)

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   ประจำปีการศึกษา  2553

 

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ชั้น

คำศัพท์/ ความหมาย

หมายเหตุ

118

นายสุธากร  ทารินสุ

6/4

file cabinet                    (n.)                =            ตู้เก็บเอกสาร

 

119

นายสุวัฒน์  พงษ์วิจิตรกุล

6/4

calendar                         (n.)                =            ปฏิทิน

 

120

นายอรรถพล  มีทะนงค์

6/4

CD player                      (n.)                =            เครื่องเล่นซีดี

 

121

นายอานนท์  ดำรงสิทธิธรรม

6/4

fish tank                        (n.)                =            ตู้ปลา

 

122

นายมารุต  คำปาแก้ว

6/4

calculator                       (n.)                =            เครื่องคิดเลข

 

123

นายสุรศักดิ์  สีหมื่น

6/4

scissors                          (n.)                =            กรรไกร

 

124

นางสาวสุทิศา  คำปาแก้ว

6/4

fax machine                  (n.)                =            เครื่องแฟกซ์

 

125

นางสาวกาญจนา  ชาญชัยวัฒนา

6/4

briefcase                        (n.)                =            กระเป๋าใส่เอกสาร

 

126

นางสาวจันทนิภา  ยาโน

6/4

watch                             (n.)                =            นาฬิกาข้อมือ

 

127

นางสาวฉัตรสุดา  สุขเพิ่ม

6/4

camera                           (n.)                =            กล้องถ่ายรูป

 

128

นางสาวสกุณี  ตาคำ

6/4

lamp                               (n.)                =            โคมไฟ

 

129

นางสาวสุพัตรา  แซ่ลี้

6/4

weight                            (n.)                =            เวทยกเพื่อออกกำลังกาย

 

130

นางสาวชุติมา  ชาญชัยวัฒนา

6/4

copy machine               (n.)                =            เครื่องถ่ายเอกสาร

 

รายการคำศัพท์โครงการภาษาอังกฤษวันละคำ  (A Word A Day)

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   ประจำปีการศึกษา  2553

 

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ชั้น

คำศัพท์/ ความหมาย

หมายเหตุ

131

นางสาวณิชาภัทร  แก้วเกตุพงษ์

6/4

turn right               (v.)               =            เลี้ยวขวา

 

132

นายกฤษฎา  ใจรังกา

6/5

turn left                (v.)                =            เลี้ยวซ้าย

 

133

นายจิรเมธ  เกษกลางดอน

6/5

go ahead              (v.)                =            ตรงไป

 

134

นายสุรศักดิ์  ศรีรักษา

6/5

no parking            (n.)               =             ห้ามจอด

 

135

นายวุฒิสิทธิ์  คำป้อ

6/5

no talking             (n.)               =             ห้ามพูด

 

136

นายพิทักษ์  ปวงสุต๊ะ

6/5

keep cleaning       (n.)               =             รักษาความสะอาด

 

137

นายศักด์สิทธิ์  ยอดปฎิยุทธิ์

6/5

no dog allowed    (n.)               =             ห้ามสุนัขเข้า

 

138

นายศุภสิน  ศิริยั่งยืน

6/5

bus stop               (n.)               =             ป้ายรถเมล์

 

139

นายศรายุทธ  พึ่งสำโรง

6/5

give way             (v.)               =              ให้ทาง

 

140

นายสมพงษ์  คีรีกังวาล

6/5

taxi stand           (n.)               =             ที่จอดรถแท็กซี่

 

141

นายอนันต์  ทรัพย์หัตถกิจ

6/5

footpath             (n.)               =             ทางเท้า

 

142

นายละ  แซ่ลี

6/5

overpass            (n.)               =             สะพานลอย

 

143

นายหฤทธิ์  สกุลไชยาธรรม

6/5

crosswalk           (n.)               =             ทางข้ามถนน, ทางม้าลาย

 

รายการคำศัพท์โครงการภาษาอังกฤษวันละคำ  (A Word A Day)

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   ประจำปีการศึกษา  2553

 

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ชั้น

คำศัพท์/ ความหมาย

หมายเหตุ

144

นางสาวอณัศยา  แซ่ย่าง

6/5

subway               (n.)               =             รถไฟใต้ดิน

 

145

นางสาวเกษร  แซ่เล่า

6/5

train                   (n.)               =             รถไฟ

 

146

นางสาวภัทราพร  แซ่ม้า

6/5

traffic lights      (n.)                =             สัญญาณไฟจราจร

 

147

นางสาวอมรรัตน์  ธนะบุญ

6/5

no truck allowed   (n.)            =             ห้ามรถบรรทุก

 

148

นางสาวอลิษา  วุฒิชัยปัญญา

6/5

T-junction        (n.)                =             ทางแยกตัวที

 

149

นางสาวณัฏฐณิชา  แซ่ว่าง

6/5

roundabout       (n.)                =             วงเวียน

 

150

นางสาวอารี  แซ่จ๊ะ

6/5

traffic jam       (n.)                 =             การจราจรติดขัด, รถติด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s