โครงการภาษาอังกฤษวันละคำ

ชื่อโครงการ                             โครงการภาษาอังกฤษวันละคำ (A Word A Day)

แผนงาน  การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้รับผิดชอบ                                         กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ลักษณะงาน/โครงการ                       โครงการต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์การพัฒนางานสู่การปฏิรูปการศึกษาที่ 2 การปฏิรูปการเรียนรู้

มาตรฐานการศึกษาที่ 1 ด้านผลผลิต มีความรู้และทักษะพื้นฐานตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานการศึกษาที่ 4 ด้านกระบวนการ มีการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

 

 

 1. 1.              หลักการและเหตุผล

ภาษาเป็นวัฒนธรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งของทุกชาติ ซึ่งเป็นเครื่องมือสื่อสารเป็นการสื่อภาษาทำให้คนมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเป็นสื่อในการเชื่อมความสามัคคีทั้งในชาติและต่างชาติ  โดยเฉพาะภาษาอังกฤษถือว่าเป็นภาษาสากล  เป็นภาษากลางในการสื่อสารระหว่างชาติต่างๆ เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกัน  จึงส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ  จึงจัดให้มีโครงการนี้ขึ้นมา

 1. 2.              วัตถุประสงค์

2.1          เพื่อให้นักเรียนรู้ความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

2.2          เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการฟัง  พูด  ภาษาอังกฤษ

2.3          เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ

2.4          เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักแสวงหาความรู้เพื่อเป็นพื้นฐานการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

 1. 3.       เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ
 2. 4.       เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษ
 3. 5.       เพื่อส่งเสริมความคงทนในการจำคำศัพท์ สำนวนภาษาอังกฤษ
 4. 6.       เพื่อสร้างความสนใจและทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
 5. 7.       เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักแสวงหาความรู้เพื่อเป็นพื้นฐานการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

 

 1. 8.              เป้าหมาย

ด้านปริมาณ  นักเรียนมัธยมศึกษาปี่ที่ 6   จำนวน       173  คน

ด้านคุณภาพ  นักเรียนมีทักษะการฟัง – พูด และเข้าใจความหมายของคำศัพท์ และประโยค

 1. 9.              วิธีดำเนินการ

9.1          ประชุมครูผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน

9.2          ชี้แจงและมอบหมายงานให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

9.3          ดำเนินการตามตารางที่กำหนด

9.4          สรุปและประเมินผลการดำเนินการโครงการ

 1. 10.       ระยะเวลาดำเนินการ
 2. 11.       งบประมาณ

ตลอดปีการศึกษา 2554

1,000  บาท  (กระดาษ  สี)  เพื่อผลิตสื่อ

 1. 12.       สถานที่ดำเนินการ
 2. 13.       ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน้าเสาธง  โรงเรียนพบพระวิทยาคม

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพบพระวิทยาคม มีทักษะด้านการสื่อสารขั้นพื้นฐานและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

นักเรียนระดับชั้นอื่นๆ ได้รู้จักคำศัพท์และรู้ความหมายของคำศัพท์

 1. 14.       ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางสาววิศัลย์ศยา  พิศนอก

 

ลงชื่อ ………………………… ผู้เสนอโครงการ

          (นางสาววิศัลย์ศยา  พิศนอก)

                                                                                                      ครู  อันดับ คศ. 1

 

ลงชื่อ ………………………… ผู้เห็นชอบโครงการ

              (นายสุรักษ์  รักษา)

         รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 

ลงชื่อ ………………………… ผู้อนุมัติโครงการ

        (นายมานิตย์  เมธานุภาพ)

          ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

Advertisements

One response to “โครงการภาษาอังกฤษวันละคำ

comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s