โครงการภาษาอังกฤษวันละคำ

ชื่อโครงการ                             โครงการภาษาอังกฤษวันละคำ (A Word A Day)

แผนงาน  การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้รับผิดชอบ                                         กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ลักษณะงาน/โครงการ                       โครงการต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์การพัฒนางานสู่การปฏิรูปการศึกษาที่ 2 การปฏิรูปการเรียนรู้

มาตรฐานการศึกษาที่ 1 ด้านผลผลิต มีความรู้และทักษะพื้นฐานตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานการศึกษาที่ 4 ด้านกระบวนการ มีการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

 

 

 1. 1.              หลักการและเหตุผล

ภาษาเป็นวัฒนธรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งของทุกชาติ ซึ่งเป็นเครื่องมือสื่อสารเป็นการสื่อภาษาทำให้คนมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเป็นสื่อในการเชื่อมความสามัคคีทั้งในชาติและต่างชาติ  โดยเฉพาะภาษาอังกฤษถือว่าเป็นภาษาสากล  เป็นภาษากลางในการสื่อสารระหว่างชาติต่างๆ เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกัน  จึงส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ  จึงจัดให้มีโครงการนี้ขึ้นมา

 1. 2.              วัตถุประสงค์

2.1          เพื่อให้นักเรียนรู้ความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

2.2          เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการฟัง  พูด  ภาษาอังกฤษ

2.3          เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ

2.4          เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักแสวงหาความรู้เพื่อเป็นพื้นฐานการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

 1. 3.       เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ
 2. 4.       เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษ
 3. 5.       เพื่อส่งเสริมความคงทนในการจำคำศัพท์ สำนวนภาษาอังกฤษ
 4. 6.       เพื่อสร้างความสนใจและทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
 5. 7.       เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักแสวงหาความรู้เพื่อเป็นพื้นฐานการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

 

 1. 8.              เป้าหมาย

ด้านปริมาณ  นักเรียนมัธยมศึกษาปี่ที่ 6   จำนวน       173  คน

ด้านคุณภาพ  นักเรียนมีทักษะการฟัง – พูด และเข้าใจความหมายของคำศัพท์ และประโยค

 1. 9.              วิธีดำเนินการ

9.1          ประชุมครูผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน

9.2          ชี้แจงและมอบหมายงานให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

9.3          ดำเนินการตามตารางที่กำหนด

9.4          สรุปและประเมินผลการดำเนินการโครงการ

 1. 10.       ระยะเวลาดำเนินการ
 2. 11.       งบประมาณ

ตลอดปีการศึกษา 2554

1,000  บาท  (กระดาษ  สี)  เพื่อผลิตสื่อ

 1. 12.       สถานที่ดำเนินการ
 2. 13.       ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน้าเสาธง  โรงเรียนพบพระวิทยาคม

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพบพระวิทยาคม มีทักษะด้านการสื่อสารขั้นพื้นฐานและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

นักเรียนระดับชั้นอื่นๆ ได้รู้จักคำศัพท์และรู้ความหมายของคำศัพท์

 1. 14.       ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางสาววิศัลย์ศยา  พิศนอก

 

ลงชื่อ ………………………… ผู้เสนอโครงการ

          (นางสาววิศัลย์ศยา  พิศนอก)

                                                                                                      ครู  อันดับ คศ. 1

 

ลงชื่อ ………………………… ผู้เห็นชอบโครงการ

              (นายสุรักษ์  รักษา)

         รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 

ลงชื่อ ………………………… ผู้อนุมัติโครงการ

        (นายมานิตย์  เมธานุภาพ)

          ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

About these ads

One response to “โครงการภาษาอังกฤษวันละคำ

comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s